KLUBBEN / VEDTEKTER


 

 


VEDTEKTER FOR
NORD-ODAL ROTARY KLUBB

Årsmøte 17.11.2020 

Artikkel 1
Styret i klubben

1.1       Styrets sammensetning 

Styret i klubben skal være klubbens styrende organ. Styret består av:
·         President
·         Innkommende President (visepresident)
·         Past president
·         Sekretær
·         Kasserer
·         TRF leder
·         Medlemskap komiteleder
·         PR kontakt  

Artikkel 2
Valg av styre og andre tillitsvalgte 

2.1       Om valg

På et ordinært møte i oktober før Årsmøte skal Innkommende President presentere de vedkommende har plukket ut til sekretær, kasserer og komiteledere. 

2.2       Konstituering av styret

De som er valgt til ovennevnte verv og som styremedlemmer, danner det nye styret i.h.t. pkt. 1.1. Innen en uke etter at Innkommende President har gjennomført PETS samling samles det nye styret og konstituerer seg. Når det nye styret har konstituert seg skal det starte på forberedelsene for neste Rotary år. 

2.3       Endring i styret

Hvis en plass i styret blir ledig, skal et nytt styremedlem utpekes i henhold til de gjenværende styremedlemmers beslutning. 

2.4       Frafall i styret

Ved frafall blant de nyvalgte, ennå ikke tiltrådte styremedlemmer skal et nytt styremedlem utpekes i henhold til de gjenværende styremedlemmers beslutning. 

Artikkel 3
De tillitsvalgtes plikter 


3.1       President

Presidenten leder møtene i klubben og i styret og utfører slike og andre oppgaver som vanligvis hører inn under dette verv.          

3.2       Innkommende president

Innkommende president er styremedlem og utfører oppgaver som er foreskrevet av presidenten eller styret. Innkommende president leder møtene i klubben og i styret i presidentens fravær, og å utføre andre plikter som vanligvis hører inn under dette verv. 

3.3       Sekretær

Sekretærens oppgaver er:
·      Føre fortegnelse over medlemmene
·      Føre liste over fremmøtte
·      Sende innkallelser til styremøter
·      Skriver og oppbevarer referater fra styremøter
·      Rapporter til Rotary International, herunder den halvårlige rapport om medlemskap 1. januar og 1. juli
·      Inn/utmeldinger skal være oppdatert til enhver tid
·      Lage en plan over referatansvarlig for Rotary året 

3.4       Kasserer

Kassereren skal:

·         Ta vare på alle midler. (bankforbindelse skal være vedtatt av styre)
·         Føre regnskap for disse hvert år overfor klubben og til enhver tid etter anmodning fra styret, samt utføre andre plikter som hører inn under kassererfunksjonen.
·         Når vedkommende slutter som kasserer, skal han/hun overlevere til sin etterfølger, eller til residenten, alle midler, regnskaper og annen klubbeiendom som måtte være i vedkommendes besittelse. Legge frem ½ årlig regnskap i klubbmøte.  

Artikkel 4
Møter 

4.1       Årsmøte

Årsmøte avholdes senest 30. november. Valg av klubbens medlemmer til funksjonen sekretær, kasserer og komiteledere for det følgende år, skal finne sted. Innkommende president bekjentgjøres på årsmøtet. 

4.2       Ordinære møter

Med virkning fra og med 8. januar 2019 avholdes ukentlig ordinære møter tirsdager klokken 19.00, med unntak for juli måned som er møte fri. Det gjennomføres ikke møter når klubbmøtet faller på helligdager, offentlige fridager eller i romjulen. Styret avgjør om andre spesielle dager skal være møtefrie. Varsel om endringer av ordinære klubbmøter skal gis til alle klubbens medlemmer og bli informert om på klubbens hjemmeside. Eventuell varig endring av ukedag og tidspunkt kan godkjennes av klubbens medlemmer på et ordinært medlemsmøte etter styrebehandling. Klubben har ikke noe krav om fremmøte, men forventer et godt fremmøte. 

4.3 Styremøter

Styremøter avholdes annen hver måned. Ekstraordinære styremøter gjennomføres når dette anses nødvendig, eller etter anmodning av to styremedlemmer etter at tilbørlig varsel er gitt. 

4.4. Komiteledermøter

Presidenten skal avholde møter med komitelederne ved behov, i den hensikt å sikre kontinuitet i komiteene. 

4.5 Krav til beslutningsdyktig          

Årsmøte eller et ordinært møte er beslutningsdyktig når en tredjedel av medlemmene er til stede. Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styrets medlemmer er til stede. 

Artikkel 5
Kontingent 

5.1.. Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøte etter forslag fra styret. Forslag til kontingent sendes medlemmene 14 dager før årsmøte. Kontingenten betales 2 ganger i året. 

Artikkel 6
Avstemmingsregler 

6.1 Avstemming

Avstemminger i klubben kan normalt foregå ved håndsopprekking, Dersom et enkelt medlem

krever skriftlig stemmegivning, skal dette gjennomføres. Styret kan bestemme at en konkret beslutning skal avgjøres ved skriftlig stemmegivning. 

Artikkel 7
Fire Tjenesteområder 

7.1. Tjenesteområder

De fire tjenesteområder utgjør det filosofiske og praktiske rammeverk for denne Rotaryklubbs arbeid. De er Klubbtjeneste, Yrkesrettet tjeneste, Samfunnstjeneste og Internasjonal tjeneste.

Denne klubben vil være aktiv innen hver av disse tjenesteområder. 

Artikkel 8
Komiteer 

8.1. Ledergruppen

Ledergruppen består av komitelederne. Ledergruppen skal utføre virksomhet knyttet til en effektiv drift av klubben. Ledergruppen skal planlegge samt gjennomføre tiltak for å nå klubbens vedtatte målsettinger innen de fire tjenesteområder. 

Innkommende president, presidenten og past president samarbeider for å sikre kontinuitet i ledelse og planlegging av de ordinære klubbmøtene. 

Når dette er praktisk mulig, bør noen komitemedlemmer sitte i samme komite i tre år for å sikre kontinuitet. Det anbefales at komitelederne har tidligere erfaring som medlem av den aktuelle komite. Følgende faste komiteer skal nedsettes: 

Medlemskap
Denne komite skal utvikle og iverksette en strategisk plan med henblikk på å rekruttere og beholde medlemmer. 

Program
Denne komiteen skal utarbeide forslag til program. Programmet skal til enhver tid være planlagt minimum 2 mnd. og maksimum 6 mnd. frem i tid. Programmet skal være gjeldende fra starten av hvert Rotary år. Forslag til program skal sendes presidenten for godkjenning.


Programmet skal gjenspeile års syklus i Rotary, og bidra til at klubben når Rotarys målsetting. To av møtene hvert halv år skal inneholde tema om Rotary. 

Fest
Denne komiteen skal sammen med programkomiteen planlegge og gjennomføre middager/fester klubben tradisjonelt arrangerer. Ulike arrangement skal på forhånd være godkjent av presidenten. 

Web komiteen
Denne komite skal ivareta generell PR for klubben og publisering av Norota, klubbens webside og Facebookside. 

Serviceprosjekter/samfunnsprosjekter
Denne komite skal utvikle og iverksette serviceprosjekter -  komiteen skal ta hensyn til yrkestjenesten, samfunnstjenesten og internasjonal tjeneste ved utformingen av årets planer. 

Rotary Foundation
Denne komite skal utvikle og iverksette planer med henblikk på å støtte Rotary Foundation gjennom både økonomiske bidrag og deltakelse i prosjekter samt Distriktsprogram. 

Ungdomsutveksling
Denne komiteen skal ha ansvaret for RYLA, ungdomsutveksling og GSE. 

Artikkel 9
Komiteenes oppgaver

 

9.1. Mandat

Hver enkelt komite skal ha klart definerte mål og handlingsplaner etablert ved begynnelsen av hvert år for gjennomføring i løpet av året. Innkommende komiteledere skal innkalle sine komitemedlemmer til Peisaften (april/mai) hvor de utarbeider sine planer. Disse skal fremlegges for innkommende president. 

9.2 Komiteleders ansvar

Den enkelte komite skal behandle saker som er tillagt den ifølge vedtektene, samt tilleggssaker som den måtte få henvist av presidenten eller styret. Uten fullmakt fra styret skal ingen komite sette i gang arbeid før rapport er avgitt til og godkjent av styret. 

Komitelederen skal være ansvarlig for jevnlige møter og virksomhet i sin komite, føre tilsyn med og koordinere komiteens arbeid og rapportere til styret om alle komiteens aktiviteter. Lede og dokumentere prosjektarbeidet i egen komite . 

9.3 Presidentens ansvar

Presidenten skal være ex officio (i embetes medfør) medlem av alle komiteer og som sådan ha alle komitemedlemmers rettigheter. 

9.4 Rapportering

Avtroppende komiteledere skal levere/sende en årsmelding til avtroppende president innen 1. juli. Årsmeldingen skal inneholde informasjon om komiteens aktivitet i løpet av Rotaryåret, samt orientering om prosjekter som videreføres inn i neste Rotary år. Rapportene skal gjøres tilgjengelige for medlemmene på klubbens hjemmeside. 

9.5 Årsmelding

Avtroppende president skal legge frem årsmelding for Rotaryåret på årsmøte. I årsmeldingen skal komiteens aktiviteter kort beskrives og oppsummeres, videre skal regnskapet for Rotaryåret legges ved og presenteres.

 


Artikkel 10
Økonomi
 

10.1 Budsjett

Ved begynnelsen av hvert Rotaryår skal styret utarbeide et budsjett over antatte inntekter og utgifter for året. 

10.2 Regnskapsåret

Klubbens regnskapsår går fra 1. juli til 30. juni. Medlemskontingent deles i to halvårsperioder fra 1. juli til 31. desember og fra 1. januar til 30. juni. Betaling av pr. captiva avgift og tidsskriftabonnement til RI skal skje hvert år de. 1. juli og den 1. januar på basis av det medlemstall klubben har på disse datoer. Årsregnskapet skal behandles på årsmøtet. 


Artikkel 11
Regler for valg av nye medlemmer 

11.1     Forslag på nye medlemmer

Forslag på eventuelt nytt medlem, fremsatt av et aktivt medlem av klubben, skal oversendes styret skriftlig gjennom klubbens sekretær. Klubbens sekretær er ansvarlig for å informere alle klubbens medlemmer om foreslåtte medlem. Et medlem som overføres fra en annen klubb eller et tidligere medlem av egen eller annen klubb kan foreslås som aktivt medlem av vedkommendes tidligere klubb. Forslaget behandles konfidensielt, med mindre annet er bestemt i henhold til disse regler. 

11.2     Styrets oppgaver

Styret skal forvisse seg om at det foreslåtte medlem oppfyller de krav til klassifikasjon og medlemskap som vedtektene krever. Styret skal innen 30 dager fra forslaget ble fremsatt godta eller avvise dette og skal deretter underrette forslagstilleren gjennom sekretæren om beslutningen. 


11.3     Styrets behandling av forslaget

Hvis styrets beslutning er positiv, skal medlemmene informeres. Begrunnet innvending mot forslaget må sendes styret skriftlig innen 7 dager etter offentliggjørelsen av opplysninger om det foreslåtte medlem. Hvis noen slik skriftlig innvending, som nevnt ovenfor, er innlevert styret skal styret votere og avgjøre saken på sitt neste møte. 

Hvis styrets beslutning er positiv, skal det foreslåtte medlem informeres om Rotarys formål og om de rettigheter og plikter som medlemskap i klubben medfører. 

11.4. Fadderens oppgaver

Når et nytt medlem. er valgt, skal fadderen sørge for at medlemmet blir introdusert i klubben, får utstedt medlemskort, opplysningsmateriell for nye Rotary medlemmer og hjelpe det nye medlemmet å bli kjent i klubben. 

11.5 Æresmedlemmer

Klubben kan i henhold til RI sitt regelverk velge æresmedlemmer foreslått av styret. 

 

Artikkel 12
Studentutveksling 

12.1.    Studentutveksling

Forslag til kandidater til Rotary ungdomsutveksling skal fremmes for styret 6 måneder før en eventuell avreise. Forslaget til kandidatur legges frem på det  påfølgende  medlemsmøte. Beslutning om å sende eller motta student skal fattes på medlemsmøte. 

12.2.    Ansvar

Leder for ungdomsutveksling skal sammen med  komiteen  legge frem en  plan for mottak av og opphold for student som kommer til klubben minimum 3 måneder før studentens  ankomst. Rådgiver for studenten skal velges fra komiteen for ungdomsutveksling. Komitelederen skal orientere styret om hvem som er utpekt. 


Artikkel 13
Beslutninger

 

13.1. Styrets behandling av forslag

Ingen resolusjon og intet forslag som vil forplikte klubben i forbindelse med en hvilken som helst sak skal behandles i klubben før dette har vært behandlet av styret. Slike resolusjoner eller forslag, hvis de fremsettes på et klubbmøte, skal oversendes styret uten diskusjon. 


Artikkel 14
Forretningsorden

14.1 Agenda
·         Møtet åpnes
·         Introduksjon av besøkende
·         Merkedager
·         3 minutter
·         Korrespondanse, meddelelser og Rotary informasjo
·         Eventuelle komiterapporter
·         Pågående og nye saker
·         Foredrag eller annen form for program
·         Orientering om senere møter
·         Møtet heves 


Artikkel 15
Endringer av vedtekter 

15.1 Endringer av vedtekter


Endringer av vedtekter gjøres på årsmøtet. Forslag fra medlemmer til endringer av vedtekter må fremmes skriftlig 30 dager før årsmøte. Vedtekter med forslag til endringer sendes ut til medlemmene 2 uker før årsmøte. Det kan ikke gjennomføres endringer eller tilføyelser i klubbens vedtekter som strider mot etiske normer i Rotary eller retningslinjer/prinsipper fra Rotary International, ei heller Norges Lover.

===============================================================


VEDTEKTER

 FOR

NORD-ODAL ROTARY KLUBB

 

Vedtatt på møte den 29.11.2016  

 

 

Artikkel 1

Styret i klubben

1.1 Styrets sammensetning

Styret i klubben skal være klubbens styrende organ. Styret består av:

1. Styre:                President

2. Styremedlem:   Innkommende President (visepresident)      

3. Medlem:           Past president

4.                         Sekretær                   

5.                         Kasserer

6.   "                      TRF kontakt

7.   "                      Medlemskap komitéleder
8.                          PR kontakt

 

 

Artikkel 2

Valg av styre og andre tillitsvalgte

2.1 Om valgkomité

På et ordinært møte i oktober før Årsmøte skal Innkommende Presidenten be om forslag fra klubbens medlemmer til sekretær, kasserer og komiteledere, Forslagene kan fremsettes av medlemmene direkte på møtet. Forslagene kan også fremmes av en valgkomite.  Hvis det besluttes at det skal oppnevnes en valgkomite, avgjør klubben sjøl på hvilken måte det skal skje.  De behørig nominerte kandidater oppføres alfabetisk på en stemmeseddel for hvert tillitsverv. De kandidater som får flertall av de avgitte stemmer, skal erklæres som valgt.

 

2.2 Konstituering av styret

De som er valgt til ovennevnte verv og som styremedlemmer, danner det nye styret i.h.t. pkt. 1.1. Innen en uke etter at Innkommende President har gjennomført PETS samling trer det nye styret sammen og konstituerer seg, begynner å forberede neste Rotary år.

 

2.3 Endring i styret

Hvis en plass i styret blir ledig, skal et nytt styremedlem utpekes i henhold til de gjenværende styremedlemmers beslutning.

 

2.4 Frafall i styret

Ved frafall blant de nyvalgte, ennå ikke tiltrådte styremedlemmer skal et nytt styremedlem utpekes i henhold til de gjenværende styremedlemmers beslutning.

 

 

Artikkel 3

De tillitsvalgtes plikter

 

3.1 Presidenten

Presidenten leder møtene i klubben og i styret og utfører slike og andre oppgaver som vanligvis hører inn under dette verv.

 

3.2 Innkommende president

Innkommende president er styremedlem og utfører oppgaver som er foreskrevet av presidenten eller styret. Innkommende president leder møtene i klubben og i styret i presidentens fravær, og å utføre andre plikter som vanligvis hører inn under dette verv.

 

3.3 Sekretær

Sekretærens oppgaver er:

 • Føre fortegnelse over medlemmene

 • Føre liste over fremmøtte

 • Sende innkallelser til styremøter

 • Skriver og oppbevarer referater fra styremøter

 • Rapporter til Rotary International, herunder den halvårlige rapport om medlemskap
  1. januar og 1. juli

 • Inn/utmeldinger skal være oppdatert til enhver tid

 • Sørge for at den månedlige fremmøterapport sendes til Rotary Norge senest 10 dager etter det siste møte i måneden, og ellers utføre de plikter som vanligvis hører inn under sekretærvervet.

 

3.4 Kasserer

Kassereren skal:

 • Ta vare på alle midler. (bankforbindelse skal være vedtatt av styre)

 • Føre regnskap for disse hvert år overfor klubben og til enhver tid etter anmodning fra styret, samt utføre andre plikter som hører inn under kassererfunksjonen.

 • Når vedkommende slutter som kasserer, skal han/hun overlevere til sin etterfølger, eller til presidenten, alle midler, regnskaper og annen klubbeiendom som måtte være i hans/hennes besittelse.

 • Legge frem ½ årlig regnskap i klubbmøte.


Artikkel 4

Møter

4.1 Årsmøte

Årsmøte avholdes senest 30. november. Valg av klubbens medlemmer til funksjonen sekretær, kasserer og komiteledere for det følgende år, skal finne sted. Innkommende president bekjentgjøres på årsmøtet.

 

4.2 Ordinære møter

Ordinære møter i denne klubb avholdes ukentlig på tirsdager klokken 20.00. Varsel om forandringer eller avlysning av ordinære klubbmøter skal formidles til samtlige av klubbens medlemmer. Alle medlemmer, med unntak av æresmedlemmer (eller medlemmer som er fritatt for møteplikt i.h.t. RI sitt regelverk skal registreres som tilstedeværende eller fraværende ved det ordinære klubbmøte. Fremmøte skal bekreftes ved medlemmets tilstedeværelse i minst 60 (Seksti) prosent av møtetiden, enten i denne eller i en annen Rotary klubb, eller som ellers fastlagt i RI sitt regelverk.

 

4.3 Styremøter

Styremøter avholdes annen hver måned. Ekstraordinære styremøter skal innkalles av presidenten når dette anses nødvendig, eller etter anmodning av to styremedlemmer, etter at tilbørlig varsel er gitt.

 

4.4. Ledermøter

Presidenten skal avholde møter med komitélederne ved behov, i den hensikt å sikre kontinuitet i komitéene.

 

4.5 Krav til beslutningsdyktig

Årsmøte eller et ordinært møte er beslutningsdyktig når en tredjedel av medlemmene er til stede. Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styrets medlemmer er til stede.

 

Artikkel 5

Kontingent

5.1.. Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøte etter forslag fra styret. Forslag til kontingent sendes medlemmene 14 dager før årsmøte. Kontingenten betales 2 ganger i året.

 

 

Artikkel 6

Avstemmingsregler

6.1 Avstemming

Avstemminger i klubben kan normalt foregå ved håndsopprekking, Dersom et enkelt medlem krever skriftlig stemmegivning, skal dette gjennomføres. Styret kan bestemme at en konkret beslutning skal avgjøres ved skriftlig stemmegivning.

 

Artikkel 7

Fire Tjenesteområder

7.1. Tjenesteområder

De fire tjenesteområder utgjør det filosofiske og praktiske rammeverk for denne Rotaryklubbs arbeid. De er Klubbtjeneste, Yrkesrettet tjeneste, Samfunnstjeneste og Internasjonal tjeneste. Denne klubben vil være aktiv innen hver av disse tjenesteområder.

 

Artikkel 8

Komitéer

 

8.1. Ledergruppen

Ledergruppen består av komitélederne.  Ledergruppen skal utføre virksomhet knyttet til en effektiv drift av klubben. Ledergruppen skal planlegge samt gjennomføre tiltak for å nå klubbens vedtatte målsettinger innen de fire tjenesteområder. Innkommende president, presidenten og past president samarbeider for å sikre kontinuitet i ledelse og planlegging av fremtidig ledelse. Når dette er praktisk mulig, bør noen komitémedlemmer sitte i samme komité i tre år for å sikre kontinuitet. Det anbefales at komitélederne har tidligere erfaring som medlem av den aktuelle komité.

 

Følgende faste komiteer skal nedsettes:

 

 • Medlemskap

  Denne komité skal utvikle og iverksette en strategisk plan med henblikk på å rekruttere og beholde medlemmer. 

 • Program

  Denne komiteen skal utarbeide forslag til program. Programmet skal til enhver tid være planlagt minimum 2 mnd og maksimum 6 mnd frem i tid. Programmet skal være gjeldende fra starten av hvert Rotary år. Forslag til program skal sendes presidenten for godkjenning.  Programmet skal gjenspeile års syklus i Rotary, og bidra til at klubben når Rotarys målsetting. 

 • Fest:

  Denne komiteen skal sammen med programkomiteen planlegge og gjennomføre middager/fester klubben tradisjonelt arrangerer. Ulike arrangement skal på forhånd være godkjent av presidenten. 

 • Opplæring/kommunikasjonskomite

  Denne komité skal ivareta være ansvarlig for Norota, klubbens webside, Rotaryskolen (generell Rotary informasjon, opplæring av Rotarianer, spesielt nye medlemmer) 

 • Serviceprosjekter/samfunnsprosjekter.

  Denne komité skal utvikle og iverksette serviceprosjekter – komitéen skal ta hensyn til yrkestjenesten, samfunnstjenesten og internasjonal tjeneste ved utformingen av årets planer. 

 • Rotary Foundation

  Denne komité skal utvikle og iverksette planer med henblikk på å støtte Rotary Foundation gjennom både økonomiske bidrag og deltakelse i prosjekter samt Distriktsprogram. 

 • Ungdomsutveksling

  Denne komité skal ha ansvaret for RYLA, ungdomsutveksling og GSE.

 • Referat komitéen

Denne komité skal ha ansvaret for at referater utarbeides fra klubbens møter.

.  Ytterligere komiteer kan oppnevnes etter behov.

Artikkel 9

Komitéenes oppgaver

9.1. Mandat

Hver enkelt komité skal ha klart definerte mål og handlingsplaner etablert ved begynnelsen av hvert år for gjennomføring i løpet av året.
Innkommende komitéledere skal innkalle sine komitémedlemmer til Peisaften (april/mai) hvor de utarbeider sine planer. Disse skal fremlegges for innkommende president.

9.2 Komitéleders ansvar
Den enkelte komité skal behandle saker som er tillagt den ifølge vedtektene, samt tilleggssaker som den måtte få henvist av presidenten eller styret. Uten fullmakt fra styret skal ingen komité sette i gang arbeid før rapport er avgitt til og godkjent av styret.

Komitélederen skal være ansvarlig for jevnlige møter og virksomhet i sin komité, føre tilsyn med og koordinere komiteens arbeid og rapportere til styret om alle komiteens aktiviteter.  Lede og dokumentere prosjektarbeidet i egen komite

 

9.3 Presidentens ansvar

Presidenten skal være ex officio (i embets medfør) medlem av alle komiteer og som sådan ha alle komitémedlemmers rettigheter.

 

9.4 Rapportering

Avtroppende komitéledere skal levere/sende en årsmelding til avtroppende president innen 1. juli. Årsmeldingen skal inneholde informasjon om komitéens aktivitet i løpet av Rotaryåret, samt orientering om prosjekter som videreføres inn i neste Rotaryår.

 

9.5 Årsmelding

Avtroppende president skal legge frem årsmelding for Rotaryåret på årsmøte. I årsmeldingen skal komitéens aktiviteter kort beskrives og oppsummeres, videre skal regnskapet for Rotaryåret legges ved og presenteres. 

 

 

Artikkel 10

Permisjon

10.1 Permisjon

Ved skriftlig søknad til styret v/presidenten, med anførsel av gode og gyldige grunner, kan permisjon innvilges, slik at et medlem fritas for å være til stede ved møter i klubben for et nærmere bestemt tidsrom. Søknad om kortere permisjoner (inntil en måned) kan innvilges av sekretær.

 

 

Artikkel 11

Budsjett

11.1 Budsjett

Ved begynnelsen av hvert Rotaryår skal styret utarbeide et budsjett over antatte inntekter og utgifter for året.

 

11.2 Regnskapsåret

Klubbens regnskapsår går fra 1. juli til 30. juni. Medlemskontingent deles i to halvårsperioder fra 1. juli til 31. desember og fra 1. januar til 30. juni. Betaling av pr. capita avgift og tidsskriftabonnement til RI skal skje hvert år den 1. juli og den 1. januar på basis av det medlemstall klubben har på disse datoer. Årsregnskapet behandles på årsmøte. 

 

 

Artikkel 12

Regler for valg av nye medlemmer

 

12.1 Forslag på nye medlemmer

Forslag på eventuelt nytt medlem, fremsatt av et aktivt medlem av klubben, skal oversendes styret skriftlig gjennom klubbens sekretær. Klubbens sekretær er ansvarlig for å informere alle klubbens medlemmer om foreslåtte medlem. Et medlem som overføres fra en annen klubb eller et tidligere medlem av egen eller annen klubb kan foreslås som aktivt medlem av vedkommendes tidligere klubb. Forslaget behandles konfidensielt, med mindre annet er bestemt i henhold til disse regler.

 

12.2 Styrets oppgaver

Styret skal forvisse seg om at det foreslåtte medlem oppfyller de krav til klassifikasjon og medlemskap som vedtektene krever. Styret skal innen 30 dager fra forslaget ble fremsatt godta eller avvise dette og skal deretter underrette forslagstilleren gjennom sekretæren om beslutningen.

 

12.3 Styrets behandling av forslaget

Hvis styrets beslutning er positiv, skal medlemmene informeres. Begrunnet innvending mot forslaget må sendes styret skriftlig innen 7 dager etter offentliggjørelsen av opplysninger om det foreslåtte medlem. Hvis noen slik skriftlig innvending, som nevnt ovenfor, er innlevert styret skal styret votere og avgjøre saken på sitt neste møte.

             

Hvis styrets beslutning er positiv, skal det foreslåtte medlem informeres om Rotarys formål og om de rettigheter og plikter som medlemskap i klubben medfører.

 

12.4. Fadderens oppgaver

Når et nytt medlem er valgt, skal fadderen sørge for at medlemmet blir introdusert i klubben, får utstedt medlemskort, opplysningsmateriell for nye Rotary medlemmer og hjelpe det nye medlemmet å bli kjent i klubben. Presidenten skal tildele det nye medlemmet et klubbprosjekt eller en klubbfunksjon.

 

12.5 Æresmedlemmer

Klubben kan i henhold til RI sitt regelverk velge æresmedlemmer foreslått av styret.

 

 

Artikkel 13

Studentutveksling

 

13.1. Studentutveksling

Forslag til kandidater til Rotary ungdomsutveksling skal fremmes for styret 6 måneder før en eventuell avreise. Forslaget til kandidatur legges frem på det påfølgende medlemsmøte. Beslutning om å sende eller motta student skal fattes på medlemsmøte.

 

13.2. Ansvar

Leder for ungdomsutveksling skal sammen med komiteen legge frem en plan for mottak av og opphold for student som kommer til klubben minimum 3 måneder før studentens ankomst. Rådgiver for studenten skal velges fra komiteen for ungdomsutveksling. Komitélederen skal orientere styret om hvem som er utpekt.

 

 

Artikkel 14

Beslutninger

14.1. Styrets behandling av forslag

Ingen resolusjon og intet forslag som vil forplikte klubben i forbindelse med en hvilken som helst sak skal behandles i klubben før dette har vært behandlet av styret. Slike resolusjoner eller forslag, hvis de fremsettes på et klubbmøte, skal oversendes styret uten diskusjon.

 

Artikkel 15

Forretningsorden

15.1 Agenda

 • Møtet åpnes

 • Introduksjon av besøkende

 • Korrespondanse, meddelelser og Rotary informasjon

 • Eventuelle komitérapporter

 • Foredrag eller annen form for program

 • Møtet heves  Artikkel 16

  Endringer av vedtekter

  16.1 Endringer av vedtekter

  Endringer av vedtekter gjøres på årsmøtet.
  Forslag fra medlemmer til endringer av vedtekter må fremmes skriftlig 30 dager før årsmøte. Vedtekter med forslag til endringer sendes ut til medlemmene 2 uker før årsmøte. Det kan ikke gjennomføres endringer eller tilføyelser i klubbens vedtekter som strider mot etiske normer i Rotary eller retningslinjer/prinsipper fra Rotary International, ei heller Norges Lover.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Milepelen
Adresse: Kirkevegen 10
Postnummer: 2120
Sted: Sagstua
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no

Plasser innhold her

Klubbens møter denne måneden

Klubbmøte

2024-07-23 19:00 - 21:00

Klubbmøte

2024-07-30 19:00 - 21:00

Møtearkiv fra
før August 2022roterende lenker

Nyheter fra
Rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nyheter fra Rotary i Norge

Loading RSS...

Distrikt - Rotary RSS

Loading RSS...